Trending today: Kristin Chenoweth's Anthony Weiner parady on Leno